Geschiedenis

Mens Sana in Corpore Sano (Een gezonde geest in een gezond lichaam) 

‘Werk dat verricht wordt met het bewuste doel het lichaam te vervolmaken en het te doen toenemen in gezondheid, kracht, bewegelijkheid, weerstandsvermogen, lenigheid, behendigheid, enzovoorts, ter bevordering van gezondheid en van een harmonische ontwikkeling van het lichaam en de geest.’ 
(Defenitie van gymnastiek)

Texel is een eiland met een bevolking, die juist in de wintertijd veel vrije tijd heeft. Dan wordt de ene vergadering na de andere belegd. Dit is nú zo, maar dit was ook voor vijftig jaar reeds het geval. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat waar meer dan twee mensen op Texel samenwerken of samen iets organiseren, er reeds sprake is van de oprichting van een vereniging! Arie de Wilt, voorzitter en mede-oprichter van de Sportvereniging Texel (S.V.T.) had in de winter van 22 – 23 een gesprek met Gerrit Michels en Jan Kiljan. Tijdens dat gesprek kwam, hoe kan het anders, ook de goede oude tijd ter sprake. En na de sport kwam de gymnastiek ter tafel. Hoe zou het toch komen dat er op Texel geen gymnastiekvereniging meer bestond. Er was immers rond 1890 wel een vereniging geweest, genaamd ‘Sparta’. die toen onder leiding stond van meester Schaap, onderwijzer in Oudeschild. Van het een kwam het ander, en ook Schaap werd in de gesprekken van het drietal betrokken. Het moest mogelijk zijn om ook weer een gymnastiekvereniging van de grond te krijgen. Men had nog wel enige ervaring overgehouden, doch het was wel duidelijk, dat er dan toch minstens een oefenlokaal moest zijn. Het heugde hen maar al te goed, dat men nog een schapenboet als lokaliteit voor de gym had moeten gebruiken, en de tijden waren toch wel veranderd. In de ‘Spartaanse tijd’ werd met het eenvoudigste materiaal geoefend. Trouwens een schapenboet bood toch al niet zoveel ruimte. Hooguit konden wat touwen aan de balken tussen het vierkant vastgemaakt worden, en zelfs kon je met een kribbe ook bokspringen. Dat was zeker een leuke, een romantische tijd geweest. Maar nu, in 1923, dacht men er toch heel anders over. Men wist nu overal puur” meer van.

C. Mets, Jac. Roeper en J. Kiljan, legendarische namen voor GVT
Het door eigen leden gemaakte vaandel

Letterlijk overgenomen notulen van de oprichtingsvergadering van de G.V.T.:

Algemeene vergadering van 2 maart 1923.

Hoofdzakelijk belegd om de gymnastiekvereeniging voor elkander te brengen. Gehouden in hotel ”De Oranjeboom” De Wilt als voorzitter der Sportvereeniging Texel opent; hij had een betere opkomst verwacht, daar van de 50 personen, die zich hadden opgegeven, slechts 30 aanwezig zijn. In de eerste plaats vindt hij het noodzakelijk, dat voor de gymnastiekvereeniging een paar afzonderlijke bestuursleden gekozen worden, die dan alleen de belangen der gymnastiek kunnen behartigen. Deze verkiezing valt als volgt uit: Kievit: 8 stemmen, Michels : 12, Kiljan : 9, Mej. Kracht: 1. Mej. Harting: 1. A. A. Lap : 9, Bakker: 2. Koorn: 2, v.d. Meulen: 2. Met goedvinden der vergadering worden degenen, die de meeste stemmen hebben, gekozen. Dus wordt de vergadering voortgezet met Kiljan. Lap en Michels, resp. voorzitter, commissaris en secretaris-penningmeester.
De Wilt gaat thans verder over het onderzoek naar de materialen, die nog aanwezig moesten zijn van de vroeger alhier gevestigde gymnastiekvereeniging. Dit onderzoek heeft niet veel resultaat gehad. Hij doet opgaaf van hetgeen gevonden is: Enkele staven, een stel matrassen een touwladder, enkele halters, alles van niet veel waarde. Van brug, ringen en rekstok, zeker wel de meest noodzakelijke werktuigen is geen spoor meer te vinden.
Nu worden er besprekingen gehouden, op welke manier komen wij aan deze materialen. Verschillende voorstellen worden gedaan: Rentelooze voorschotten, deze zullen in deze benarde tijden niet gegeven worden! De Heer Kiljan stelt dan voor dat hij tezamen met een timmerman een brug en een rek zal maken. Het geld zal Kiljan dan
voorschieten en kan dan in termijnen aan hem terugbetaald worden. Dit voorstel wordt met applaus begroet en ook door de vergadering aangenomen.
Nu dit geregeld is, komt De Wilt aan de bespreking over het lokaal. Hij is bij de heer Burgemeester geweest en kan mededeelen, dat de
voormalige bewaarschool vermoedelijk wel als oefenlokaal zal worden aangewezen. Hij heeft reeds een opgaaf van de avonden en uren dat het lokaal niet gebruikt wordt. Andere lokalen zijn hier bijna niet aanwezig, zijn ze aanwezig, dan wordt daarvan een huur gevraagd, die door de jonge vereeniging niet gedragen kan worden.
Dan wordt overgegaan tot het bepalen van de contributie. Deze wordt zonder discussie bepaald op 10 ct. per week.
Daarna komt aan de orde wie de leiding op zich zal nemen. Een leider van de vaste wal zal zoo duur uitkomen, dat de vereeniging dit niet kan betalen. De heeren Kiljan, Lap. Kievit en Knip stellen zich beschikbaar, en zullen naar beste krachten en bij onderlinge overeen komst de vereeniging leiden. Nu komen we aan het costuum, waar wel over gediscussieerd wordt, maar waarover geen besluiten worden genomen. Dit wordt verder overgelaten aan het bestuur. Dan krijgen we het over de statuten. De Wilt leest een reglement voor van de gymnastiekvereen. Sparta te Driebergen. Besloten wordt dat er een concept statuten gemaakt zal worden en later goedgekeurd. Tot slot krijgen we de rondvraag, daar deze niets brengt, sluit De Wilt onder dankzegging aan degenen die opgekomen zijn, en door hun opkomst blijk van belangstelling gaven.

Opgemaakt in maart (1923) door den secretaris (getekend) G. Michels J. Kiljan Jzn.

Door de jaren heen werden er talloze demonstraties, uitvoeringen en instuiven gegeven.

Bekijk de foto's en filmbeelden door de tijd heen...

Presentatie foto’s, kranteknipsels, emblemen, enz. Bewerkt door: Gerrit Verhoeven.

Videobeelden door de tijd heen. Bewerkt door: Sylvia Schoo.

Onderstaande foto’s werden in postervorm getoond tijdens het feestprogramma. Samenstelling: fotosanne.nl

GVT drie ereleden rijker

Tijdens de viering van GVT 100 jaar, werden een drietal prominente GVTers benoemd tot ERELID.
Gefeliciteerd Nico Stoter, Yvonne Bruining en Cees Duin.

Erelid en lid van verdienste

In het 100 jarige bestaan van GVT zijn er in de loop van tijd een aantal mensen geweest die dermate veel voor de vereniging hebben betekend dat zij benoemd werden tot erelid of lid van verdienste.
Helaas is die lijst niet meer te achterhalen. Tenminste niet compleet.

Oproep: Zijn er nog leden, oud leden die nog iemand weten die een dergelijke onderscheiding ooit heeft ontvangen en wanneer?

Als je iets weet… geef het door aan de webmaster. Hartelijk dank.

 Erelid  Lid van Verdienste
1957J. Kiljan 1957A. Keizer
1957C. Mets 1957A. Wilner- Koorn
1957Jac. Roeper 1957J. Oele- Rijk
1960A. Keizer 1957P.G. Schoorl
1976Elly Heerschap 1957N. Backer- Room
????Cees Schuyl 1957M. Kuiper- Eelman
2010Gerrit Verhoeven 1958T. Pennoch- Schrama
2023Nico Stoter 1960E.H.W. Heerschap- Verstegen
2023Yvonne Bruining 1962N. van Sikkeleras- Keijser
2023Kees Duin 1964T. Vlas- Room
   1965D. Roeper
   1968E. de Wit- van Egmond
   1968J. Mets
   1970D. van Heerwaarden
   1971A. Wiersma- Geus
   1971G. Praamstra
   ????C. Schuyl
   2000B. Verhoeven- Peters
   2000G. Verhoeven